Duurzaam ondernemen: onze Science Based Targets

Klimaatverandering en -opwarming zijn vaak terugkerende onderwerpen, ook in de bedrijfswereld. Steeds meer bedrijven ondernemen acties om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en hun steentje bij te dragen aan een leefbaardere wereld. Eén van de nieuwste manieren om als organisatie stappen te ondernemen tegen de snelle opwarming van de aarde is volgens de procedure van het Science Based Targets initiatief.

Samen met een wereldwijde groep leidende bedrijven kiezen we met onze deelname bewust voor ambitieuze klimaatacties om CO₂-emissies sterk te reduceren.

Science Based Targets initiative

Of kortweg, SBTi. Wat is dat nu juist?

Wel, het groene initiatief ontstond in 2015 met als doel bedrijven te helpen om hun CO₂-uitstoot te reduceren in lijn met de actuele klimaatwetenschap en de gemaakte afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn vastgelegd. Het is een samenwerking tussen onder andere de CDP en het WWF waar al meer dan 3000 bedrijven zich bij aansloten!

Hoe pakken we het aan?

Onze doelstellingen

Voor onze aanmelding bij het SBTi hebben we duidelijke reductiedoelstellingen vooropgesteld.

Korte termijn

Tegen 2030 gaat Q-lite de directe en indirecte emissies van de eigen bedrijfsprocessen verminderen met 38%, vergeleken met het basisjaar 2021. Verder streven we nog naar een eigen scope 3 doelstelling. Hier willen we een reductie van 25% bereiken tegen 2026.

Lange termijn

Tegen 2050 hebben we de ambitie om de uitstoot van al onze directe en indirecte emissies te reduceren met wel 90%, vergeleken met het basisjaar 2021. Wist je dat we hierbij ook rekening houden met de uitstoot afkomstig uit bedrijfsprocessen van onze stakeholders, zijnde leveranciers en klanten?

De allereerste stap is natuurlijk het in kaart brengen van onze eigen emissies. Scope 1 emissies, of onze directe uitstoot vanuit het productieproces, en scope 2 emissies, onze indirecte uitstoot vanuit ingekochte energie, hebben we al enkele jaren heel duidelijk op ons netvlies.

Nu is het zaak om ook balans op te maken van de scope 3 emissies. Dit is het geheel van emissies die stroomopwaarts of stroomafwaarts in de waardeketen liggen en dus moeilijker te bepalen zijn. Kortom, we trachten voor het jaar 2022 een volledig beeld te krijgen van de uitstoot gekoppeld aan de volledige levenscyclus van onze producten en de energiestromen die hiermee gepaard gaan. Een hele uitdaging!

Voor scope 1 en scope 2 emissies ontwikkelden we reeds een uitgebreid stappenplan.

Infographic scope 1 en 2 met percentages

Voor scope 1 emissies nemen we de volgende maatregelen:

  • Tegen 2030 willen we naar een volledig elektrische vloot van bedrijfsvoertuigen. Op dit moment is het technisch nog niet interessant omwille van het kleine rijbereik.
  • Daarom kiezen we als tussenoplossing vanaf nu voor HVO-brandstof. Deze biologische brandstof op basis van plantaardige oliën, afval, restoliën en vetten zal onze CO₂-uitstoot met wel 90% doen dalen.
  • Ook ons gasverbruik gaan we aanzienlijk verminderen door één van onze centrale verwarmingsketels te vervangen door een duurzame warmtepomp, zodat onze grootste vestiging in Baarle-Hertog efficiënt verwarmd kan worden. De gasconsumptie die gebruikt wordt voor de verwarming in het pand zal hiermee tot wel 60% afnemen!

Voor scope 2 emissies nemen we deze maatregelen:

  • In onze vloot hebben we al enkele elektrische wagens en hoewel een elektrische wagen dé manier is om uitstoot tijdens het rijden te vermijden, moeten we er toch op letten dat we deze wagens steeds met groene stroom opladen. Bij de generatie van grijze stroom komen er nog wel wat broeikasgassen vrij. We willen er daarom voor zorgen dat we deze zeker vermijden om tot een daling van onze scope 1 en scope 2 emissies te komen van om en bij de 3%. Hiervoor gaan we onze werknemers een overzicht geven van aanbieders van volledig groene stroom en hen met groene stroom laten laden.
  • Onze zonnepaneleninstallatie wekt tot wel drie keer ons eigen vermogen op, maar helaas zijn er ook momenten dat de zon het laat afweten. Sinds 2022 kopen we voor alle bedrijfssites 100% groene stroom aan.  
Scope 1 reductie
Scope 2 reductie

Wat dan met scope 3 emissies?

Sinds 2020 zijn we volop in de weer om onze scope 3 emissies duidelijk in kaart te brengen. Onze eerste bevindingen na grondig onderzoek wijzen erop dat de energieconsumptie tijdens de levensduur van onze displays, de inkoop van materialen en het transport de grootste factoren zijn van onze scope 3 emissies. Naast ons science-based target van 90% reductie in onze totale uitstoot tegen 2050, hebben we ook een eigen kortetermijndoelstelling om onze scope 3 emissies te verlagen met 25% tegen 2026.

Scope 3

➊ Leveranciers

Daarom hebben we enerzijds leveranciers bevraagd naar hun aanpak omtrent het reduceren van CO₂, en of ze eventueel al hun bewijs van CO₂-neutraal ondernemen kunnen aanleveren. Door de juiste informatie te verkrijgen van onze partners kunnen we de parameters in de waardeketen correcter invullen, wat ons een beter zicht geeft op de werkelijke uitstoot uit de waardeketen. Bij aluminiumproductie, bijvoorbeeld, zijn gegevens over het percentage aan gerecycleerd materiaal en het gebruik van groene of grijze stroom in het productieproces essentieel om de uitstoot te berekenen.

Vanaf dan is het een kwestie om de juiste keuzes te maken qua materialen, leveranciers en transporteurs en in gesprek te gaan met onze A-leveranciers om iedereen te betrekken bij ons duurzaamheidsverhaal.

➋ Klanten

Ook onze klanten zullen een heel belangrijke rol spelen om onze totale emissies te minimaliseren. Om de uitstoot van energieconsumptie tijdens de levensduur van onze LED- en LCD-producten in te perken, ondernemen we drie concrete acties:

  • De ontwikkeling van energie-efficiëntere displays;
  • Webinars voor klanten omtrent impactvolle en energiezuinige contentopmaak;
  • Klanten sensibiliseren omtrent de aansluiting van hun display op groene in plaats van grijze stroom.

Conclusie

We hebben dus nog een hele boterham aan maatregelen en gesprekken in het vooruitzicht. Toch hebben we er een goed oog in dat we alle belangrijke partijen kunnen betrekken om samen onze science-based targets te behalen. Zo streven we gezamenlijk naar een duurzame toekomst en behalen we daarbij ons korte- en langetermijntarget bij het SBTi van respectievelijk 38% reductie in scope 1 en scope 2 emissies (2030) en 90% reductie in onze totale uitstoot (2050).